Política de privacitat i protecció de dades

Política de privacitat
i protecció de dades

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquesta Política de Privacitat (“Política de Privacitat”) descriu com COL·LEGI DE L’ENGINYERIA TÈCNICA D’OBRES PÚBLIQUES I DE L’ENGINYERIA CIVIL DE CATALUNYA (en endavant, indistintament, “ECCAT”) recull, processa i utilitza la informació personal dels seus clients i usuaris, sempre a l’empara del nostre compromís amb la privacitat i la seguretat de la informació de les dades, que són recollits exclusivament per a fins determinats, explícits i legítims,  i no poden ser tractats de manera incompatible amb dits fins i en estricte compliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals, en particular, el Reglament General de protecció de dades (UE) 679/2016 (en endavant, RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i Garantia dels Drets Digitals (des d’ara LOPDGDD )

La Política de Privacitat serà actualitzada periòdicament amb l’objecte d’aclarir o reflectir les noves pràctiques en la gestió de la privacitat dels nostres usuaris o les modificacions legislatives, jurisprudencials o d’interpretació de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o d’altres autoritats de control que puguin produir-se i que haguessin de ser aplicades, i serà accessible en tot moment per a la consulta des del lloc web www.enginyeriacivil.cat i www.enginyerscivils.cat.
 

Identificació del responsable del tractament:

L’entidat responsable del tractament de les seves dades és:
COL·LEGI DE L’ENGINYERIA TÈCNICA D’OBRES PÚBLIQUES I DE L’ENGINYERIA CIVIL DE CATALUNYA (ECCAT)
Q5856255D
C/ Numancia, 95, L5, 08029-Barcelona
934398754  –  catalunya@enginyeriacivil.cat  
 

Mitjans a través dels quals tractem les seves dades:

Tractem dades personals en els següents supòsits:

  • Accés i navegació a la nostra pàgina web;
  • Tràmits i sol·licitud de col·legiació i accés al compte de col·legiat;
  • Inscripció a cursos organitzats pel ECCAT;
  • Tramitació de gestions de perits judicials;
  • Enviament de currículum vitae en resposta a les ofertes publicades a la Borsa de Treball de l’ECCAT;
  • Factures d’algun dels serveis prestats com a col·legiat a través del web de Visats col·legials.
  • Ús d’algun dels nostres serveis de comunicació electrònica: ens envies un correu electrònic o una consulta o suggeriment a través dels nostres formularis de contacte;
  • Interacció, connexió o enllaços amb la nostra pàgina web a través d’eines de xarxes socials, blocs o altres webs;;
     

Amb quines finalitats tractem les seves dades:

Des de l’ECCAT tractem les seves dades personals respectant els principis recollits en la normativa aplicable i en particular el RGPD i la LOPDGDD. Les dades personals no es faran servir per a finalitats diferents de les exposades a continuació:

* Dades d’usuaris web:

Les dades de navegació d’usuaris de la web seran tractades únicament finalitats estadístiques i d’anàlisi, de conformitat amb el que disposa la nostra política de cookies, així com per facilitar informació sobre la nostra activitat empresarial i, si s’escau, per atendre a les seves consultes i suggeriments..

* Dades de col·legiats i precol·legiats:

Les dades dels nostres col·legiats seran tractades amb l’única finalitat de gestionar la seva alta a l’ECCAT, així com gestionar la seva relació amb el Col·legi, realitzar la gestió de facturació fiscal, comptable i administrativa de la relació contractual que legitima el tractament dels dades, i enviar-li la Newsletter.

També podrem tractar les dades dels col·legiats en base al nostre interès legítim de fer-los arribar novetats o informacions relacionades amb la nostra activitat, productes i serveis, promocions, esdeveniments i descomptes a través de la nostra Newsletter. El receptor es pot oposar a aquestes comunicacions en qualsevol moment mitjançant els procediments habilitats per aquests efectes en els formularis de col·legiació, així com cancel·lar la subscripció al Butlletí de Notícies en qualsevol moment, accedint al procediment de baixa a peu de cada Newsletter, o bé comunicant-ho per escrit a catalunya@enginyeriacivil.cat.

* Dades per a la inscripció a cursos organitzats per l’ECCAT:

Les dades dels participants inscrits als cursos organitzats per l’ECCAT seran tractades amb l’única finalitat de gestionar la contractació de l’activitat formativa en base a l’execució del contracte entre les parts.
També podrem tractar les dades dels inscrits als cursos en base al nostre interès legítim de fer-los arribar informacions relacionades amb la nostra activitat, productes i serveis, promocions, esdeveniments i descomptes a través de la nostra Newsletter. El receptor es pot oposar a aquestes comunicacions en qualsevol moment mitjançant els procediments habilitats per aquests efectes en els formularis de col·legiació, així com cancel·lar la subscripció al Butlletí de Notícies en qualsevol moment, accedint al procediment de baixa a peu de cada Newsletter, o bé comunicant-ho per escrit a catalunya@enginyeriacivil.cat.

* Dades de perits:

Les dades d’aquells col·legiats que es postuli com a perits judicials seran tractades per l’ECCAT amb l’única finalitat de tramitar administrativament les gestions relatives al peritatge judicial sobre la base de la relació contractual existent amb els mateixos. Aquestes dades de perits seran comunicats als tribunals i jutjats en virtut de l’execució de l’esmentat contracte..

* Dades recollides a través de la Borsa de Treball:

De la mateixa manera, podem tractar dades de sol·licitants de les ofertes d’ocupació publicades a la Borsa de Treball de l’ECCAT que inclourà dades de currículum vitae en el cas que els interessats ens ho facin arribar a través de correu electrònic. En aquests casos, les dades seran tractades amb l’única finalitat de participar en els processos de selecció actius, de manera que si l’ECCAT és el receptor dels mateixos, el sol·licitant d’ocupació autoritza a la seva comunicació a l’empresa ofertant de la vacant d’ocupació. Un cop enviades les dades a l’empresa demandant, seran eliminats per l’ECCAT.

* Dades identificatius per facturar a través de la web de Visats:

Les dades identificatives i de facturació de tercers que ens faciliti el col·legiat per facturar els seus treballs a través del web de Visats, seran tractades únicament amb aquesta finalitat, d’acord amb la sol·licitud del col·legiat i a la relació contractual que ens vincula.

* Dades recollides a través dels formularis de contacte:

També podrem tractar dades personals, si els interessats ens remeten consultes, queixes o suggeriments a través dels formularis de contacte habilitats per aquests efectes en el nostre lloc web, amb l’única finalitat de donar resposta a les seves sol·licituds. En cap cas incorporarem aquestes dades a altres bases de dades o enviarem comunicacions comercials per via electrònica sense autorització prèvia per part del titular de les dades..

Les dades obligatòries de cada formulari seran identificats com a tals. En cas d’absència o incorrecció dels mateixos, l’ECCAT no podrà identificar-se correctament i, en conseqüència, es procedirà a la supressió del registre de la consulta.

* Dades d’e-mails rebuts:

També tractarem dades personals si els interessats remeten consultes, queixes o suggeriments per correu electrònic a les adreces facilitades en el lloc web a aquests efectes. En aquest cas, les dades seran tractades amb l’única finalitat de donar resposta a les seves sol·licituds. En cap cas incorporarem aquestes dades a altres bases de dades o enviarem comunicacions comercials per via electrònica sense autorització prèvia per part del titular de les dades..

Dades recollides a través dels nostres perfils en Xarxes Socials:

Podrem tractar les dades dels usuaris de xarxes socials que interactuen amb la pàgina de perfil de l’ECCAT en les diferents xarxes socials.

           – Twitter
En prémer el botó “Seguir” d’aquesta xarxa social, l’usuari consent que l’ECCAT, en compliment de les condicions d’ús i política de privacitat de Twitter, pugui accedir a les dades personals dels seus seguidors, publicar notícies i informacions que apareixeran en el timeline d’aquests, retwittear tweets dels seus seguidors, així com enviar missatges. L’ECCAT, en cap cas utilitzarà les dades per a altres finalitats que les descrites anteriorment. En tot moment l’usuari pot deixar de ser seguidor en clicar a la casella “Deixar de seguir”.”.

           – Linkedin
En prémer el botó “Seguir” d’aquesta xarxa social, l’usuari consent que l’ECCAT, en compliment de les condicions d’ús i política de privacitat de LinkedIn, pugui accedir a les dades personals dels seus seguidors, publicar notícies i informacions que apareixeran en el mur d’aquests, participar en debats, així com enviar missatges. L’ECCAT, en cap cas utilitzarà les dades per a altres finalitats que les descrites anteriorment. En tot moment l’usuari pot deixar de ser seguidor en clicar a la casella “Deixar de seguir”.
La informació facilitada per l’ECCAT, en els seus perfils de xarxes socials té una finalitat merament informativa. L’ECCAT, no es responsabilitza dels errors continguts, ni dels danys o perjudicis derivats de la seva utilització..
En relación a la modificación de tus datos en una red social, te informamos que al utilizar una plataforma ajena al ECCAT, puedes realizarla a través de la configuración de tu perfil de cada uno de tus perfiles en las diferentes redes sociales. CETOP, únicamente puede consultar o dar de baja tus datos en calidad de seguidor.

A qui comuniquem les seves dades:

L’ECCAT garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal, i no les comunicarà a tercers sense la prèvia autorització del seu titular. No obstant això, en virtut de les diferents necessitats de l’ECCAT, podrem comunicar les seves dades als següents destinataris::

Proveïdors de serveis

L’ECCAT pot tenir contractats diferents serveis amb proveïdors que accedeixen a dades de caràcter personal. Tots els proveïdors tenen subscrits acords de tractament de dades de caràcter personal i limiten el seu tractament a les finalitats del servei, i sempre sota les mesures de seguretat que estableix la normativa vigent..

Administració pública i autoritats competents:

Podrem revelar les seves dades i qualsevol altra informació que estigui en el nostre poder o que sigui accessible a través dels nostres sistemes, i sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables al cas, a l’Administració pública amb competència en la matèria, així com a les autoritats públiques competents. Tot això per habilitació legal i amb la única finalitat de complir amb les nostres obligacions i prevenir abusos dels serveis o activitats fraudulentes en els serveis prestats a través del nostre lloc web..

CITOP

Les seves dades també podran ser comunicades al CITOPIC, COLEGIO DE INGENIEROS TÉCNICOS DE OBRAS PÚBLICAS E INGENIEROS CIVILES en virtut de la prestació de serveis que aquest pugui realitzar a l’ECCAT i en base a les seves competències.

Exercici de drets:

Si desitja exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, així com el dret a la portabilitat ia la limitació del tractament recollits en el Reglament General de Protecció de Dades, pot dirigir-se per correu postal identificant-se com ususari del nostre lloc web-acompanyant fotocòpia del seu NIF o document equivalent, i la descripció del dret que desitja exercitar a: COL·LEGI DE L’ENGINYERIA TÈCNICA D’OBRES PÚBLIQUES I DE L’ENGINYERIA CIVIL DE CATALUNYA, C / Numància, 95, L5, 08029-Barcelona; o bé per correu electrònic, en les mateixes condicions, a: catalunya@enginyeriacivil.cat
 

Tutela de drets davant l’Autoritat de Control:

En qualsevol supòsit de vulneració del dret a la protecció de dades personals, l’usuari pot dirigir-se a l’Autoritat de Control nacional corresponent, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, www.agpd.es, per iniciar els tràmits oportuns de reclamació i / o defensa dels seus drets..
 

Conservació de les dades:

Les dades referides a precol·legiats, col·legiats, assistents a cursos i perits, es conservaran durant el temps necessari per atendre la finalitat per a la qual haguessin estat recollides i a les obligacions legals derivades d’aquesta finalitat i, en qualsevol cas, acabada la relació contractual, per un màxim de 6 anys. Les dades econòmiques es conservaran a l’empara del que disposa la Llei 58/2003 General Tributària.

Les dades referents a les consultes formulades pels usuaris a través dels formularis web i les rebudes per e-mail es conservaran per un temps màxim d’un any des de la data en què van ser recollides.

Les dades recollides a través de galetes, plug-in de xarxes socials, i dades de navegació d’usuaris web, tindran un període de conservació màxim d’un any des de la seva recollida.

Les dades de subscriptors al Butlletí seran conservades fins que el subscriptor demani la cancel·lació de la subscripció, el compte de correu electrònic de la subscripció deixi de funcionar, o el client s’oposi a la recepció de la Newsletter.

Les dades d’usuaris que accedeixin a una xarxa social de l’ECCAT no seran incorporades a les bases de dades de l’ECCAT, i per tant, seran conservades en les condicions i pels períodes de temps establerts per la xarxa social corresponent.
.
 

Responsabilitats de l’usuari:

L’usuari garanteix ser major d’edat, que disposa de la capacitat suficient i el coneixement necessari per utilitzar aquest lloc web i el seu contingut, i garanteixint que les dades que facilita en cadascun dels formularis, en què l’ECCAT les sol·licita, són veraces, i reconeix la responsabilitat d’informar a l’ECCAT de qualsevol canvi i / o modificació per al seu correcte tractament.

Mesures de Seguretat:

L’ECCAT ha implantat les mesures de seguretat necessàries per a garantir un ús i tractament eficaç de les dades de caràcter personal facilitades per l’usuari, salvaguardant la intimitat, privacitat, confidencialitat i integritat de les seves dades, complint amb els requisits normatius previstos per la normativa aplicable i fent ús dels mitjans tècnics necessaris per evitar l’alteració, pèrdua, accés no autoritzat o tractament de les seves dades, segons l’estat de la tecnologia en cada moment, així com l’abast de control de l’ECCAT.

Normativa relacionada:

Si desitja obtenir més informació sobre la normativa que t’assisteix, protegeix i fixa els teus drets, posem a la teva disposició les lleis que han inspirat aquesta política de l’ECCAT i que són rellevants per a tu: